ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die gelden voor de dienstverlening van het bedrijf De Wafelwagen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76897095.

1. Offerte aanvragen

1.1 Je kunt een offerte aanvraag indienen via het contactformulier ‘Offerte Aanvragen’ op de website.

1.2 Je staat er jegens voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen in de offerte dien je tijdig aan De Wafelwagen door te geven.

1.3 Het staat De Wafelwagen ten allen tijde vrij om een aanvraag zonder enige reden te weigeren of te annuleren.


2. Intellectuele eigendomsrechten

2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij De Wafelwagen en/of onze licentiegevers.

2.2 Het gebruik dat je mag maken van de website en onze dienstverlening is beperkt tot hetgeen is bepaald op de website en in deze algemene voorwaarden.

3. Aansprakelijkheid

3.1 Aan de dienstverlening van De Wafelwagen wordt de uiterste zorg besteed en de maaltijden/etenswaren voldoen aan de daaraan in redelijkheid te stellen kwaliteitseisen en eisen van voedsel hygiëne (HACCP).

3.2 De Wafelwagen garandeert echter niet dat de dienstverlening foutloos zal verlopen, volledig zal voldoen aan de opgegeven beschrijving en/of afbeelding, dan wel het door de gebruiker gewenste resultaat zal opleveren. De Wafelwagen geeft geen garantie indien eventuele gebreken (mede) zijn veroorzaakt door de gebruiker zelf of een derde en/of gebreken die zijn veroorzaakt door externe factoren of verkeerd of onkundig gebruik.

3.3 De Wafelwagen is niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die optreedt door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of grove schuld van De Wafelwagen en/of onze bestuurders.

3.4 De Wafelwagen is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

3.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de maaltijden deelt). Eventuele intoleranties voor bepaalde voedingsstoffen, allergieën en dergelijke behoren tot de risicosfeer van de gebruiker, ook als jij De Wafelwagen daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld, De Wafelwagen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of gezondheidsproblemen.

3.6 Je vrijwaart De Wafelwagen voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

4. Prijs en betaling

4.1 De tarieven voor onze dienstverlening worden bekend gemaakt door middel van de offerte.

4.2 Catering en aanverwante diensten op locatie door De Wafelwagen, welke worden geleverd na schriftelijke en per email bevestiging dienen volgens de voorwaarden, welke op de factuur staan vermeld, te worden voldaan.

4.3 Facturen welke na opdrachtbevestiging (eindrekening) worden verstuurd dienen binnen vijf dagen te worden voldaan na de opgegeven factuurdatum welke op de factuur staat vermeld.

4.4 Indien de betaling n.a.v. de factuur niet is voldaan aan De Wafelwagen stuurt De Wafelwagen een betalingsherinnering per email of wordt er telefonisch contact opgenomen. Deze dient dan alsnog binnen vijf werkdagen te worden voldaan. Indien een betaling na deze termijn nog niet is voldaan schakelt De Wafelwagen een incassobureau in. De vervolgkosten zijn voor de opdrachtgever. De Wafelwagen staat vrij om alle bruikbare en aanverwante informatie beschikbaar te stellen aan derden om zijn betaling voldaan te krijgen.

4.5 Het evenement kan tot 14 dagen voor de afgesproken datum kosteloos worden geannuleerd. Voor het annuleren binnen 14 dagen brengen wij annuleringskosten in rekening.

4.6 De huur van de foodtruck en personeel is voor de tijdsduur van het evenement, zoals aangegeven op de offerte. Extra uren en eventuele bijkomende kosten (zoals parkeerkosten bijvoorbeeld) zijn op basis van nacalculatie.

5. Privacy

5.1 De Wafelwagen verwerkt en bewaart de door jou opgegeven gegevens in het kader van onze dienstverlening en houdt zich daarbij aan de wettelijke regels over de bescherming van persoonsgegevens.

5.2 Je persoonsgegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening dan wel indien wij daartoe op grond van de wet of een bevel van een bevoegde instantie verplicht zijn. We maken gebruik van cookies, die ons in staat stellen jouw computer te herkennen. Op die manier wordt het gebruikersgemak verhoogd omdat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft in te voeren.

5.3 We bewaren en verwerken jouw persoonsgegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de huidige stand van de techniek.

5.4 Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens die door ons bewaard worden in te zien, te corrigeren of te wijzigen. Daartoe kun je met ons contact opnemen via info@dewafelwagen.nl.

Bekijk onze volledige privacyverklaring.

6. Algemeen

6.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

6.2 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing.

6.3 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

6.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van De Wafelwagen worden overgedragen, heeft De Wafelwagen het recht om alle onderdelen van de website, daaronder begrepen eventuele bijdragen van gebruikers mede over te dragen en hoeft daarvoor de gebruikers niet in te lichten.